Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Energi

Virkningerne af vandforurening på planter og dyr

Vandforurening er en alvorlig trussel, der påvirker over 40 procent af de amerikanske floder og 46 procent af søerne ifølge US Environmental Protection Agency's tal. Uanset om det er direkte eller indirekte, utilsigtet eller forsætlig, forurening af vores vandveje påvirker ikke kun dyr og planter, men selve økosystemet. Farligt affald, tungmetaller og kviksølv kan skade et økosystems sundhed til et punkt, hvor det ikke kan genoprette.
Betydning
Photos.com/Photos.com/Getty Images

Kviksølv er den primære årsag til forurening i Amerikanske flodmundinger og søer. Denne stærkt giftige forurenende stof er ansvarlig for over 80 procent af menneskelige fisk forbrug rådgivning, der påvirker over 10 millioner hektar søer, ifølge US Geological Survey tal. Det kommer ind i miljøet gennem emissioner fra kulfyrede forsyningsvirksomheder og industrielle kedler. En gang i atmosfæren gennemgår den en proces kaldet methylering for at blive den mere giftige form, methylkviksølv. Kviksølv er vedholdende i miljøet. Det akkumuleres i planter og dyr, som derefter bliver bytte til højere rovdyr i fødekæden, der akkumuleres i animalsk væv.
Typer
Photos.com/Photos.com/Getty Images

Andre forurenende stoffer påvirker også vandressourcerne . Ifølge ØPA'en anvendes over 300 mio. Tons pesticider hvert år, ofte i vandveje, hvor flertallet klassificeres som kræftfremkaldende stoffer. Pesticider i vandlegemer kan forårsage fiskedræbende og gennem nedbrydning af animalsk materiale, lavere pH og iltniveauer, uholdbar for livet. Brug af gødning har lignende indvirkninger. Højt indhold af kvælstof, fosfater og fosfor i vandveje kan stimulere væksten af ​​invasive planter, igen etablere et scenario med ændret vandkvalitet.
Sciencing Video Vault
Opret den (næsten) perfekte beslag: Sådan gør du
Opret den (næsten) perfekte beslag: Her er hvordan
effekter
Photos.com/Photos.com/Getty Images

Vandkvaliteten er også kompromitteret af luftforurening gennem sur regn. Syr regn opstår, når forurenende stoffer som svovldioxid og nitrogenoxid kombineres med fugt i luften i en proces, der er drevet af sollys. Resultatet er nedbør med sure pH-niveauer. Syren kan forårsage øjeblikkelig plante- og dyreangreb eller død i høje koncentrationer. Virkningerne er særligt dystre, når pH-værdierne af vandveje ændres. Jordforurening kan også forekomme, hvilket gør hele miljøer uegnede til livet.
Overvejelser
Photos.com/Photos.com/Getty Images

Mere foruroligende er de potentielle langsigtede virkninger af toksiner i miljøet. Mange forureninger er kendt for at akkumulere i plante- og dyrevæv. Strammere regulering af industrier er nødvendig for at bremse yderligere forurening. Mens ØPA har identificeret afrømning fra landbruget som den største kilde til vandforurening, er der ikke regler for regulering af denne industri. I mellemtiden fortsætter pesticider og andre forurenende stoffer med at gøre deres vej ind i vores vandveje, hvilket øger risikoen for yderligere skade.
Warning
Photos.com/Photos.com/Getty Images

På et tidspunkt i deres livscyklus, over 70 procent af jorddyr er afhængige af vand. Alligevel fortsætter vandforureningen på trods af advarslerne. Spildevand overløb, lovligt eller ej, fortsætter med at dumpe bakterier, parasitter og giftige kemikalier ind i vandveje. Kystmiljøer fortsætter med at blive forstyrret af olieudslip, dræber dyreliv og forårsager millioner af dollars i ejendomsskade. Medmindre der træffes foranstaltninger, er det meget vand vi drikker i fare